Menu1 Menu2

newsletter

Zaprenumeruj najnowsze informacje z rynku usług finansowych

Zastrzeżenia prawne


ZASTRZEŻENIA PRAWNE dotyczące serwisu internetowego www.electus.pl

    Zawartość niniejszego Serwisu internetowego jest własnością ELECTUS SA. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do jakiegokolwiek elementu Serwisu są prawnie chronione.

    ELECTUS SA dokłada należytych starań, aby informacje zawarte w Serwisie były rzetelne, a Serwis działał właściwie. Niezależnie od tego mogą się zdarzyć sytuacje, gdy w Serwisie pojawią się błędy lub Serwis czasowo nie będzie działał prawidłowo.

 ELECTUSA SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia Serwisu lub jakichkolwiek stron spoza Serwisu, do których zamieszczone są łącza w tym Serwisie.

  ELECTUS SA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Serwisie i nie ponosi w szczególności żadnej odpowiedzialności za dokładność oraz aktualność informacji i danych zawartych w Serwisie. ELECTUS SA nie ponosi również odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która byłaby efektem wykorzystania informacji i danych umieszczonych na stronie www.electus.pl, jak również  za treść stron spoza Serwisu, do których zamieszczone są łącza na stronach Serwisu.

  Informacje zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty usług ani produktów ELECTUS SA ani żadnej ze Spółek należących do Grupy Kapitałowej ELECTUS SA (spółki powiązane) i mają wyłącznie charakter informacyjny. Również korespondencja przesyłana za pośrednictwem serwisu nie będzie w żadnym razie traktowana jako oferta złożona ELECTUS SA lub spółkom powiązanym,  a ELECTUS SA nie ma obowiązku odpowiadać na taką korespondencję. Użytkownicy niniejszego Serwisu nie powinni również tą drogą przesyłać jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym.

   Przekazywanie wszelkich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne. ELECTUS SA przetwarza przekazane dane osobowe z poszanowaniem przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych zaś osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

   Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Ryzyko związane z korzystaniem z niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego Użytkownik.